ps://fonts.googleapis.com/css?family=Exo+2:300,400,500,600" rel="stylesheet">
Koszyk

Regulamin sklepu - KAZPOL

REGULAMIN

 Ochrona danych osobowych

P.H. KAZPOL
Kazimierz Zarzycki
Ul. Okrężna 1
57-220 ZIębice
NIP: 887-100-53-64
REGON: 890354154
tel. 74 8 161 090
kom. 604 414 367

 •Złożenie zamówienia w sklepie kazpol.com jest jednoznaczne ze zgodą na przechowywanie
i przetwarzanie danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z przepisami obowiązującej Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
Dz. U. nr 133 poz. 883. Ujawnienie danych jest niezbędne w celu dokonania rejestracji
i dokonania zakupów. Wszystkie udostępnione w formularzu rejestracyjnym dane
są wykorzystane przez kazpol.com w celu dokonania sprzedaży, wysyłki i zafakturowania zamówionego produktu. Za zgodą klienta dane korespondencyjne wykorzystujemy również
do prowadzenia ewidencji klientów, rozesłania informacji promocyjnych dotyczących produktów i sklepu kazpol.com.

•Ujawnione informacje personalne nie będą nigdy przekazane przez kazpol.pl osobom trzecim oraz innym firmom. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także ma prawo żądać usunięcia ich z zasobów sklepu.

Składanie zamówień

•Zamówienia klient może realizować:

•na stronie internetowej www.kazpol.com;

•telefonicznie pod numerem (74) 81 61 090; 604 414 367

•pocztą elektroniczną na adres kazpol2@2com.pl

•Warunkiem koniecznym realizacji zamówienia jest zarejestrowanie się w panelu „Moje konto” i podanie danych osobowych (imię, nazwisko), danych teleadresowych, formy płatności i dostawy zamówionego towaru.

•Klient, który wysłał zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego tym samym oświadczył, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Niedotrzymanie postanowień Regulaminu uprawnia kazpol.com do odmowy realizacji złożonego zamówienia.

•Kazpol.com zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w sytuacjach, gdy:

•formularz zamówienia zostanie błędnie lub częściowo wypełniony przez klienta;

•we wskazanych czasie nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości.

•Przed dokonaniem zakupu można zapoznać się z każdym produktem, w czym pomocne będą opisy i zdjęcia umieszczone w kategoriach produktów. Jeżeli opisy zawierają zbyt mało informacji lub klient ma jakieś pytania dotyczące zakupów, prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta naszego sklepu.

•Po każdorazowym złożeniu zamówienia, na podany przez klienta adres e-mail system kazpol.com wyśle wiadomość z potwierdzeniem warunków zamówienia.

•W wyjątkowych przypadkach pracownik kazpol.com będzie telefonicznie potwierdzał zamówienie, kontaktując się z klientem na podany uprzednio numer telefonu.

•Kazpol.com wystawia dokument sprzedaży - fakturę VAT.

•Sklep internetowy Kazpol.com przyjmuje zamówienia online przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

•Zamówienia telefoniczne przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach
od 9.00 do 17.00.

•Oferta sklepu internetowego Kazpol.com obowiązuje wyłącznie na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.

Należne płatności proszę dokonywać na jedno z poniżej podanych kont:

PKOBP ODDZIAŁ 1 W ŚWIDNICY

NR konta 72 1020 5138 0000 9102 0012 0865

lub

mBank

NR konta 91 11 4020 0400 0036 0255 712159


Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

Do wpłat z kont zagranicznych doliczane jest 15 PLN za przewalutowanie.

Zwroty towarów

•Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku  o prawach konsumenta , klient będący konsumentem może zrezygnować z towaru kupionego w Kazpol.com bez podania przyczyny w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był w żaden sposób używany ani nie został zniszczony lub uszkodzony, posiada oryginalne opakowanie i jest kompletny (tzn. posiada dostarczone wraz z nim wszystkie instrukcje, gwarancje oraz dodatkowe wyposażenie). Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu opakowania lub plomby zabezpieczającej. Sklep może odmówić zwrotu towaru, który nosi ślady normalnego użytkowania. 

W przypadku reklamacji czytników laserowych, należy powrotnie zalutować zworę antystatyczną. 

•W przypadku podjęcia decyzji o rezygnacji z zakupu towaru należy powiadomić o tym Kazpol.com telefonicznie z zachowaniem 10 dniowego terminu.

•Zwracany towar należy odesłać w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, razem
z otrzymaną wraz z nim fakturą lub kserokopią faktury na adres 57-220 Ziębice ul. Kościelna 2. Zgodnie z ustawą koszt i ryzyko przesyłki zwracanego towaru ponosi klient.

Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta (w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania towaru) lub przekazem pocztowym pod adres wskazany w zamówieniu (w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania towaru). W przypadku zwrotu pieniędzy przekazem pocztowym potrącana jest opłata za przekaz według cennika Poczty Polskiej (http://www.poczta-polska.pl/cennik.htm).

•W przypadku, gdy zwracany towar nie posiada oryginalnego opakowania firmowego, lub opakowanie jest zniszczone w stopniu uniemożliwiającym dalszy obrót towarem, Kazpol.com odmówi przyjęcia takiego zwrotu.

•Jeśli do produktu były dołączone akcesoria, które po rozpakowaniu nie nadają się do powtórnej sprzedaży zwracana należność zostanie pomniejszona o koszt nowych, oryginalnych akcesoriów.

•Kazpol.com nie przyjmuje żadnych przesyłek, które są wysłane do niego za pobraniem.

•Kazpol.com może odmówić realizacji zwrotu w przypadku, gdy towar zostanie uszkodzony podczas transportu, bądź też pomniejszyć zwracaną wartość towaru o koszty naprawy dokonanej przez autoryzowany serwis producenta. W takim przypadku w obecności pracownika firmy dostarczającej zostanie spisany protokół szkody, a klient ma prawo dochodzić zwrotu utraconej lub zniszczonej wartości od firmy kurierskiej, która przewoziła towar.

Reklamacje

Formularz zgłoszenia reklamacyjnego

•Klient ma prawo do złożenia reklamacji w sytuacjach:

•Niezgodności otrzymanego towaru z umową (zamówieniem)

•Uszkodzenia przesyłki podczas transportu

•Zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej
z 27 lipca 2002 r., sklep Kazpol.com przez okres 24 miesięcy od daty zakupu wobec konsumentów ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku niezgodności towaru z umową. Kupujący traci w/w uprawnienia jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.

•Podstawą do rozpoczęcia czynności związanych reklamacją towaru jest przesłanie na adres:

ul. Kościelna 2 57-220 Ziębice, wadliwego produktu wraz z kserokopią dokumentu zakupu (kserokopią faktury), oryginalnym opakowaniem producenta urządzenia. Obligatoryjnie przed wysłaniem uszkodzonego towaru należy skontaktować się z firmą Kazpol.com pod numerem (74) 8161 090. Wszelkie rekalmacje kient odsyła na swój koszt.

•W przypadku klientów nie będących konsumentami rozpatrywanie reklamacji i zasady odpowiedzialności reguluje kodeks cywilny.

W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

Warunkiem rozpoczęcia procedury rękojmi jest sprawdzenie towaru przez kupującego przed zakupem, w momencie odbioru towaru od firmy kurierskiej lub odbioru osobistego. Jeśli nie wykona tej czynności, a towar posiadał wady, traci wówczas uprawnienia z tytułu rękojmi. Kazpol.com nie odpowiada wówczas za wady towaru. W razie wady towaru zgodnie z Art. 568 Kodeksu Cywilnego sklep Kazpol.com przez okres 12 miesięcy od daty jego wydania kupującemu i w ciągu miesiąca od chwili wykrycia wady ponosi pełną odpowiedzialność.


Koszt i ryzyko przesyłki reklamowanego towaru ponosi klient.

•Klient ma prawo żądać nieodpłatnej naprawy towaru wadliwego lub niezgodnego z umową lub wymiany na nowy. Od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. W każdym przypadku, gdy realizacja żądań klienta wiąże się z dostawą nowego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi sklep Kazpol.com.

•Sklep ustosunkuje się do żądań klienta w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia niezgodności towaru. Jeżeli termin ten zostanie przekroczony, oznacza to, że Kazpol.com uznał żądanie za uzasadnione.

•Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia zawartości przesyłki sporządzonego w momencie odbioru towaru w obecności spedytora.

Warunki i koszty dostawy

Warunki dostawy:

•dostawa produktów zamawianych w Kazpol.com odbywa się na terenie całego kraju

•wszystkie przesyłki realizowane są pocztą kurjerską DHL lub Pocztą Polską (w zależności od wyboru klienta);

•czas dostawy uzależniony jest od terminu złożenia zamówienia oraz osiągalności poszczególnych produktów; klient może zażyczyć sobie dostarczenie przesyłki w sobotę, co jest dodatkowo płatne;

•zamówiony towar jest wysyłany w oryginalnym opakowaniu i w dodatkowym opakowaniu zabezpieczającym produkty w czasie transportu;

•klient podczas odbioru przesyłki powinien sprawdzić ją dokładnie w obecności spedytora firmy kurierskiej w celu ustalenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem; w przypadku wystąpienia w/w nieprawidłowości należy zażądać od spedytora sporządzenia protokołu szkody, w którym powinno się odnotować informacje o oznaczeniach ostrzegawczych na zewnątrz opakowania (czy były- nalepki “ostrożnie szkło”, “góra dół”, taśma klejąca lub firmowa), o zabezpieczeniu przesyłki z zewnątrz i wewnątrz opakowania (karton, wypełnienie) oraz informacje o uszkodzeniach (które elementy i w jaki sposób zostały uszkodzone); zaistniałe zdarzenie należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie firmie Kazpol.com;

•klient ma możliwość podania podczas składania zamówienia innego adresu dostawy niż zarejestrowany w „Moim koncie”.

Koszt dostawy:

•zależny jest od wartości zamówienia, formy płatności i gabarytów danego produktu i może ulec zmianie;

•koszt dostawy podany w zamówieniu jest ceną wysyłki na terytorium Rzeczpospolitej Polski. Wysyłki zagraniczne podlegają indywidualnej wycenie.

•informacja o wysokości opłaty związanej z wysyłką pojawi się na etapie składania zamówienia w momencie wyboru sposobu dostawy; opłatę Kazpol.com doliczy do wartości całego zamówienia realizowanego jednorazowo.

Gwarancje

•Produkty w sklepie Kazpol.com posiadają gwarancje producenta lub importera, które ważne są wraz z dowodem zakupu (fakturą lub paragonem).

•Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.

• Szczególne warunki :

Odpowiedzialność sprzedawcy

•Całą odpowiedzialność za działanie sklepu Kazpol.com ponosi jego właściciel:

„Kazpol”

57-220 Ziębice

ul. Okrężna1

•Odpowiedzialność „Kazpol.com” ogranicza się do odpowiedzialności za towar - w wypadku dostarczenia uszkodzonego (uszkodzenia powstałe w transporcie) lub niezgodnego
z zamówieniem (umową) produktu „Kazpol.com” zobowiązuje się do jego wymiany na nowy. „Kazpol.com” nie odpowiada za opóźnienie w dostawie lub brak możliwości dostarczenia zamówionego towaru .

•Rękojmia dla przedsiębiorców jest wyłączona.

 

•„Kazpol.com” nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki klienci korzystają ze sklepu ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki, a w szczególności za szkody poniesione przez klienta na skutek posłużenia się przez osoby trzecie jego danymi osobowymi, wadliwe działanie sieci telekomunikacyjnej, nieprawidłowe działanie lub brak działania oprogramowania, niepoprawne przetworzenie danych przez systemy komputerowe.

•„Kazpol.com” zastrzega sobie prawo do czasowego uniemożliwienia dostępu do sklepu z powodów techniczno-organizacyjnych lub do całkowitego zaprzestania działalności, bez odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z tego tytułu.

•„W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies.

•Moje dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego i do przeniesienia danych.

•Laser z rozlutowaną zworą nie podlega reklamacji. Przed wysyłką zwora musi być zalutowana ponownie.

 

Szybki kontakt
P.H. KAZPOL Kazimierz Zarzycki

ul. Kościelna 2
57-220, Ziębice
woj. dolnośląskie

Zadzwoń: 748161090
Napisz: kazpol2@2com.pl

NIP: 887-100-53-64
kazpol2@2com.pl

pon-pt. 9.00-17.00

 

Witamy w sklepie KAZPOL

© 2017-2020 P.H. KAZPOL Kazimierz Zarzycki. Wszystkie prawa zastrzeżone